گفتگو با رتبه برترهای کنکور

ویدیو گفتگو با رتبه برترهای موسسسه حرف آخر

در این بخش شما رو با تعدادی از رتبه برترهای حرف آخری که در کنکور سراسری حساابی ترکوندند آشنا میکنیم.